Nieuws

Nu terugkijken: CBAV Webinar bodem en water 9 februari 2023

Gepubliceerd op
22 februari 2023

Het webinar rond waterbeheer en nutriëntenefficiëntie van de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) is nu terug te kijken. In het webinar ging het om de vraag welke opties er zijn om de nutriëntenefficiëntie met een goed waterbeheer te verhogen.

Dit mede in het licht van het veranderende klimaat met zowel lange, droge periodes als extreme neerslag. Welke praktische maatregelen zijn mogelijk om tot een goede nutriëntenbenutting en opbrengst te komen en verliezen van nutriënten zoveel mogelijk te beperken.

Bekijk het hele webinar of klik hieronder op de losse presentaties.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Waterbeheer op de Boerderij van de Toekomst │ Wijnand Sukkel, WUR

Wijnand Sukkel gaf in zijn presentatie een overzicht van de opties om nutriëntenefficiëntie te verhogen met waterbeheer en hoe dit ook in de Boerderij van de Toekomst toegepast wordt. Wijnand besprak zowel cultuurtechnische maatregelen (ondergrondse wateropslag en subirrigatie via de drainage) als agronomische maatregelen (verbeteren bodemstructuur, gewas en rassenkeuze, organische stof). Wat naar voren kwam in het webinar is dat ondergrondse wateropslag nog erg nieuw is, dat er een vergunning nodig is en dat de aanleg (nog) duur is.

Klik hier voor de presentatie van Wijnand Sukkel.

Video van dit onderdeel:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Waterbeheer op Hoeve Lotmeer│ Klaas Schenk, akkerbouwer

Klaas Schenk vertelde in zijn presentatie over de keuzes die hij heeft gemaakt om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken. Klaas heeft daarbij sterk geïnvesteerd in maatregelen rond waterbeheer, zowel in maatregelen voor meer vasthouden van water met bodembeheer, als in irrigatiemogelijkheden en ondergrondse wateropslag.

Klik hier voor de presentatie van Klaas Schenk.

Video van dit onderdeel:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Druppelirrigatie en fertigatie │ Sigrid Arends, Delphy

Sigrid Arends gaf in haar presentatie een overzicht van de resultaten van toepassing van druppelirrigatie en fertigatie in aardappelen en uien. Met druppelirrigatie is veel water te besparen en mogelijk ook de opbrengst en kwaliteit te verbeteren. Echter de totale techniek kost ca 1600-2300 euro extra per ha en het is arbeidsintensief in aanleg. Met drogere zomers is er perspectief voor rendabele toepassingen in hoogsalderende gewassen. Mogelijk zijn ook gewasbeschermingsmiddelen te geven via de druppelirrigatie.

Klik hier voor de presentatie van Sigrid Arends.

Video van dit onderdeel:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Praktische watermaatregelen voor efficiënt nutriëntengebruik │ Derk van Balen, WUR

Derk van Balen gaf een overzicht van de waterbeheermaatregelen op gewas-, perceels- en bedrijfsniveau die zijn onderzocht in de PPS Klimaatadaptatie Open Teelten. Belangrijke maatregelen zijn 1) opheffen en voorkomen van ondergrondverdichting, 2) groenbemesters om verslemping te voorkomen en infiltratie te verhogen, 3) druppelirrigatie voor efficiëntere beregening, 4) erosiestoppers bij ruggenteelt om afspoeling te beperken, 5) vaste rijpaden voor betere infiltratie en beworteling en 6) verbeteren waterinfiltratie met middelen die de oppervlaktespanning verlagen.

Klik hier voor de presentatie van Derk van Balen.

Link naar video van dit onderdeel:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Organisatie

Het webinar is georganiseerd door de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) en trok zo’n 90 live kijkers. Voor meer informatie over de bodem- en bemestingsadviezen van de CBAV, kijk op www.handboekbodemenbemesting.nl.

Contact

Janjo de Haan