Nieuws

BLN 2.0 is de methodiek voor integrale bodembeoordeling van landbouwgronden

Gepubliceerd op
24 oktober 2023

WUR en NMI hebben in de PPS Beter Bodembeheer een vernieuwde methodiek ontwikkeld voor de integrale beoordeling van landbouwgronden. Deze methodiek, genaamd BLN 2.0 beoordeelt de bijdrage van landbouwbodems aan de hand van vijf belangrijke maatschappelijke opgaves, waaronder productie van voedsel, voer en vezels. Deze bijdrage wordt bepaald aan de hand van bodemmetingen, managementgegevens en openbaar beschikbare gegevens. Op basis van de BLN 2.0 methodiek kunnen boeren gericht maatregelen nemen om knelpunten op te lossen. Ook kan de methodiek worden ingezet bij de regionale en nationale monitoring van bodemkwaliteit.

Aanleiding en voorgeschiedenis

In het Nationaal Programma Landbouwbodems is de wens geuit om eenduidig inzicht te krijgen in het meten en beoordelen van de bodemkwaliteit. Zo kan het duurzaam beheer van landbouwgronden gestimuleerd worden. De Bodemindicatoren voor Landbouwgronden inNederland, afgekort de BLN-indicatorset, is door de WUR ontwikkeld om aan te geven wat er bij de boordeling van de bodemkwaliteit gemeten moet worden. De indicatorset bestaat uit 18 verschillende bodemmetingen. Naast de BLN-indicatorset is er door de WUR en NMI een systematiek opgezet om bodemkwaliteit vervolgens te kunnen beoordelen: de Open Bodemindex (OBI).

Doel en resultaat

De BLN-indicatorset en de OBI zijn geïntegreerd in de BLN 2.0 methode én verbreed naar een integrale beoordeling van de bodem. Dit gebeurt aan de hand van vrij ecosysteemdiensten: 1) primaire productie, 2) waterregulatie en zelfreinigend vermogen, 3) koolstofvastlegging en klimaatregulatie, 4) bodembiodiversiteit en habitatvoorzieningen en 5) het faciliteren van de nutriëntenkringloop. De verdere toelichting over de methodiek van de bodemfuncties wordt beschreven in een rapport. Inzicht wordt gegeven in de bijdrage van de bodem aan bovenstaande ecosysteemdiensten en met welke indicatoren met streefwaarden en de te meten bodemeigenschappen dit gemeten kan worden. Daarnaast wordt beschreven hoe de beoordeling uitgevoerd wordt, zowel de beoordeling per indicator als de integrale beoordeling per ecosysteemdienst.

Figuur BLN2.jpg

Potentieel gebruik

De BLN 2.0 methode is in eerste instantie ontwikkeld om boeren inzicht te geven hoe ze via hun bodemkwaliteit hun productie kunnen verbeteren en in hoeverre ze bijdragen aan de belangrijke maatschappelijke opgaves in Nederland. Ook is deze methodiek inzetbaar binnen bestaande (en in ontwikkeling zijnde) bodem- en landbouwbeoordelingsinstrumenten en adviestools, zoals de Open Bodemindex, het BedrijfsBodemWaterPlan en de Biodiversiteitsmonitoren Akkerbouw en Melkveehouderij. Daarnaast kan de BLN 2.0 methode gebruikt worden als basis voor regionale en nationale monitoring.

Belang

De BLN 2.0 methode is belangrijk voor de verwezenlijking van een duurzaam beheer van landbouwbodems in 2030, het doel van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Met deze methode kunnen de knelpunten in de bodemkwaliteit vastgesteld worden en kunnen er gerichte maatregelen genomen worden om de bodemkwaliteit te verduurzamen. Zonder een dergelijke beoordeling wordt duurzaam bodembeheer een erg grote uitdaging.

Verdere ontwikkeling

De BLN 2.0 methode moet verder toepasbaar worden gemaakt. Dit hopen we te realiseren in een nieuwe PPS die begin 2024 moet starten. Het gaat hier onder andere om de verbetering van de bodembiologische beoordelingen, een toetsing van de BLN 2.0 methode in de praktijk en de afstemming van deze methode op internationale ontwikkelingen in de EU en rest van de wereld.

Lees het rapport hier: Bodembeoordeling van landbouwgronden voor diverse ecosysteemdiensten.

Contact

Gerard Ros
Janjo de Haan