media interview

Hoe communiceer ik effectief over invasieve exoten?

Het is één van de belangrijkste pijlers in de aanpak van het bestrijden van invasieve soorten: effectief communiceren over de risico’s en aandachtspunten op het gebied van onderhoud of bestrijding.

Wat is vanuit het perspectief van de terreinbeheerder (vaak een gemeente) de boodschap en ook belangrijk: hoe breng je die over? 

De meest ingezette middelen hiervoor zijn websites, social media, folders, bewonersbrieven en toolbox-kits voor (aannemers)bedrijven. Waar moet u op letten?

Doelgroepen

Elke doelgroep is op zoek naar andere informatie van een ander niveau. Professionals in het groenbeheer hebben bijvoorbeeld een ander kennisniveau dan bewoners. Via welke weg de communicatie het beste kan lopen, verschilt per doelgroep. In onderstaande tabel geven we dit kort weer.

Doelgroep Geschikte media
Bewoners Website, folders, social media, apps
Professionals (aannemers) Toolbox, factsheets en protocollen
College B&W Stukken en presentaties Lees hier meer over op de pagina Bestuurlijke inbedding, inclusief voorbeelden

De website

Als overheid of terreinbeherende organisatie is het goed om op de website aandacht te hebben voor: 

  • De vraag: waarom is de invasieve exoot een probleem?
  • De vraag: waar kunnen mensen groeiplaatsen doorgeven en wat wordt met de melding gedaan?
  • De vraag: zijn er lokale bewonersinitiatieven, vrijwilligersgroepen of landschaspbeheergroepen waar mensen zich bij kunnen aansluiten?
  • Het voorkomen van verspreiding door werkzaamheden, tuinwerk, zaaien (het hergebruiken van maaisel voor verspreiding van gewenste of bijzondere soorten).
  • De gemeentelijke aanpak. Een goede uitleg over de gekozen methode of aanpak helpt mensen bij het krijgen van meer inzicht in de problematiek.
  • Wat mensen zelf kunnen doen om te bestrijden en verspreiding te voorkomen. Een folder of factsheet met een duidelijke uitleg op hoofdlijnen kan hierbij helpen.
  • Een digitale kaart waarop de groeiplaatsen in beeld zijn gebracht. Meer informatie over kaarten en inventarisaties vindt u hier [LINK inventarisatie].

Voorbeelden van gemeentelijke websites over de Japanse duizendknoop zijn:

Voorbeelden van bewonersinitiatieven voor de bestrijding van duizendknoop:

In veel gevallen is het geen probleem om (delen) van teksten over te nemen voor eigen gebruik, vraag wel altijd toestemming aan de betreffende organisatie.

De inzet van social media

Wanneer het groeiseizoen weer begint kan het verstandig zijn dit te melden via social media. Zo is het onderwerp weer even onder aandacht en vaak levert dit weer nieuwe meldingen van groeiplaatsen op. Plaats altijd foto’s van de planten erbij en een link naar het meldpunt voor het doorgeven van groeiplekken of de groeiplaatsenkaart (lees meer over inventariseren).

Folders en brieven

Niet iedereen maakt (veel) gebruik van internet of social media. Om ook deze mensen te bereiken kan het zinvol zijn een folder te maken met de belangrijkste aandachtspunten. Deze kan bijvoorbeeld huis-aan-huis worden verspreid in de omgeving van een groeiplaats om bewoners erop te attenderen deze planten met rust te laten in het openbaar groen. De folder kan ook tips geven over de manieren waarop bewoners de planten in de eigen tuin het beste kunnen bestrijden. 

Voorbeelden van folders:

Invasieve exoten in projectgebieden

Het kan nuttig zijn betrokkenen of omwonenden (van projecten of andere activiteiten) actief te informeren over de aanwezigheid van invasieve exoten in het plangebied en de maatregelen die u treft. Zo ontstaat er begrip voor eventuele vertragingen en kunt u uitleggen waarom een gebied niet betreden mag worden.In sommige gevallen kan het zinvol zijn om teksten te vertalen naar gangbare andere talen. Dit is afhankelijk van het aard van project, de risico's en lokaal beleid.

Toolboxen voor aannemers 

Het is belangrijk dat het personeel voldoende kennis heeft over het werken in gebieden met invasieve exoten en dat hier aandacht voor blijft. Eén van de manieren om hier een aantal momenten in het jaar aandacht voor te hebben: fris via een toolbox-meeting de kennis van het personeel op. Bijvoorbeeld voor de start van een grote maaironde of wanneer de bomen en heesters worden gesnoeid. Voor de Aziatische duizendknoop is hiervoor een voorbeeld-toolboxmeeting uitgewerkt. Deze kunt u hier downloaden. Daarnaast kunt u overwegen om een toolbox invasieve exoten verplicht te stellen binnen relevante contracten.