Uitleg fosfaatbemestingsadvies

De hoogte van de fosfaatbemesting hangt af van de fosfaattoestand van de bodem en de gewasbehoefte. De fosfaattoestand wordt aangegeven met het Pw-getal (mg P2O5/l grond) of met de combinatie P-CaCl2 en P-AL. Voor de bijbehorende extractiemethoden klik hier.

Het advies bestaat uit een gewasgericht advies voor het behalen van een economisch optimale opbrengst en uit een bodemgericht advies voor handhaving van de streeftoestand van de bodem en eventuele reparatie daarvan. Beide adviezen worden op deze website toegelicht.

Het bodemgericht advies en het gewasgericht advies leiden doorgaans tot verschillende uitkomsten. Er moet worden voldaan aan beide adviezen. Het gewasadvies geldt voor het specifieke gewas dat op dat moment wordt geteeld. Bij het bodemadvies gaat het erom dat er op rotatieniveau aan wordt voldaan. Vaak wordt de gift volgens het bodemadvies zo verdeeld over de gewassen in de rotatie dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het gewasadvies. Bij de gewassen waar dat niet het geval is, wordt de bemesting zo verhoogd dat ook wordt voldaan aan het gewasadvies. Er wordt dan meer gegeven dan het bodemadvies. Omgekeerd zal in een bouwplan met weinig fosfaatbehoeftige gewassen het bodemadvies vaak de bemesting bepalen. Er wordt dan meer gegeven dan het gewasadvies. Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Het vroegere vollegrondsgroentenadvies is sinds 2003 geïntegreerd met het akkerbouwadvies. Tussen haakjes staat het jaar vermeld waarin een advies officieel is vastgesteld door de Cie. Bemesting.

Plaatsing van de fosfaatmeststof door rijenbemesting verhoogt bij fosfaatbehoeftige gewassen de benutting ervan door het gewas aanmerkelijk. Voor deze gewassen is er naast het volvelds advies een rijenbemestingsadvies. Voor de groep meest fosfaatbehoeftige gewassen (gewasgroep 0) geldt bij een Pw <40 op zeeklei en zeezand en een Pw <45 op overige grondsoorten alleen een rijenbemestingsadvies.

Voor snijmaïs is in 2011 een nieuw gewasgericht fosfaatadvies snijmaïs opgesteld dat niet meer gebaseerd is op het Pw-getal, maar op een combinatie van P-CaCl2 en P-AL. Dit advies is vastgesteld door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen en is overgenomen in de Adviesbasis voor Akkerbouw/Vollegrondsgroenten. Het betreft een rijenbemestingsadvies.

Voor de overige gewassen is in 2020 een gewasgericht fosfaatadvies toegevoegd dat ook is gebaseerd is op de combinatie van P-CaCl2 en P-AL. Dit betreft een volvelds-bemestingsadvies. Later zal nog een rijenbemestingsadvies op basis van P-CaCl2 en P-AL worden toegevoegd voor de meest fosfaatbehoeftige gewassen.
In 2022 zal is een bodemgerciht advies worden toegevoegd op basis van P-Al.

Het bodem- en gewasgericht advies op basis van Pw-getal blijft voorlopig ook nog op deze website staan, zolang Pw nog door laboratoria wordt gemeten.