Nieuws

Internationale workshop over het actualiseren van bemestingsadviezen

Gepubliceerd op
24 mei 2024

40 deelnemers uit acht Europese landen die samen discussiëren over de noodzaak van nieuwe bemestingsadviezen; Tijdens een internationale workshop, georganiseerd door de PPS BAAT, werd er nagedacht over hoe nieuwe bemestingsadviezen opgesteld en toegepast kunnen worden in de praktijk en hoe er beter samen gewerkt kan worden.

Janjo de Haan, een van de projectleiders van de PPS BAAT: “Deze workshop heeft voor meer onderling begrip gezorgd ten opzichte van de uitdagingen die er liggen bij het verbeteren van bemestingsadviezen. Wat mij betreft is de kans op een betere Europese samenwerking op dit thema vergroot.”

Aanleiding

De PPS BAAT is vorig jaar gestart met het ontwikkelen van nieuwe bemestingsadviezen voor de akkerbouw die beter gebruik maken van de laatste stand van kennis en technologie. Ook worden maatschappelijk aspecten van bemesting, bijvoorbeeld rond de effecten op waterkwaliteit en broeikasgasemissies, inzichtelijk gemaakt met deze nieuwe adviezen. Het doel van de internationale workshop was om de ideeën die dit jaar ontwikkeld zijn te toetsen en nieuwe ideeën op te halen.

Workshop

Bij de workshop waren 40 mensen aanwezig. Dat waren vooral onderzoekers op het gebied van bemesting, maar ook mensen vanuit de meststoffenproductie- en levering, adviesorganisaties en afnemers. Tijdens de tweedaagse workshop zijn er 11 presentaties gegeven, 16 posters gepresenteerd en is er in 4 sessies gediscussieerd over hoe bemestingsadviezen te vernieuwen.

Op de eerste dag stond niet alleen de huidige stand van zaken omtrent bemestingsadviezen in Europa centraal, maar werd ook gekeken naar de noodzaak van vernieuwing van de adviezen. Op dag twee is ingegaan op diverse onderdelen van de (nieuwe) bemestingsadviezen: 1. Geïntegreerde adviezen voor stikstof, fosfaat en organische stof. 2) Bemesting tijdens het seizoen. 3) Bemestingsadviezen voor nutriënten anders dan stikstof en fosfaat. En 4) Meststofkeuze advies. De laatste ochtend is ook ingegaan op integratie van bemestingsadviezen van gewas- naar bedrijfsniveau.

Noodzaak voor nieuwe adviezen

De verschillen in de huidige bemestingsadviezen in Europa zijn groot, zowel ten aanzien van de wijze waarop ze inhoudelijk zijn vormgegeven als in de manier waarop ze worden vastgesteld en gebruikt. De focus in de huidige bemestingsadviezen in Europa ligt op een economische optimale productie, waarbij maatschappelijke aspecten niet of slechts in beperkte mate inzichtelijk zijn. Tijdens de workshop waren de deelnemers het er over eens dat het goed zou zijn om de maatschappelijke aspecten mee te nemen in de adviezen. Vergoeding voor milieuprestaties is daarbij een aandachtspunt. De noodzaak voor verbetering van bemestingsadviezen wordt onderkend, ook om te zorgen dat ze beter worden toegepast. Daarbij speelt het vertrouwen van boeren een belangrijke rol en het zou goed zijn hen te betrekken bij het vernieuwen van de adviezen.

Harmonisatie van bemestingsadviezen in Europa

Harmonisatie van adviezen is lastig door de grote verschillen in adviezen tussen landen, maar een zelfde aanpak op hoofdlijnen is wenselijk als die aanpak beter is dan de huidige. Onderlinge uitwisseling, afstemming en harmonisatie van methodieken om bemestingsadviezen te ontwikkelen wordt wel mogelijk en belangrijk gevonden. Veel adviezen, vooral stikstof, worden op gewasniveau afgeleid. Integratie naar bedrijfsniveau is van belang om inzichtelijk te krijgen of aan maatschappelijke uitdagingen wordt bijgedragen. Ook vanwege wetgeving is een bemestingsadvies op bedrijfsniveau van belang om tot een optimale verdeling van meststoffen over gewassen en percelen te komen.

Vervolg

De deelnemers hebben de workshop erg gewaardeerd. Concrete vervolgafspraken konden nog niet worden gemaakt, maar het belang van verdere samenwerking werd wel door iedereen erkend. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor uitwisseling van kennis en verder samenwerking in de toekomst.

Het programma, verslag van de workshop, de abstracts en de presentaties en posters zijn gebundeld in een rapport dat hier te downloaden is.