Nieuws

Bodem en bemesting: uitdagingen voor akkerbouwer en beleid

Gepubliceerd op
10 december 2019

Op de themamiddag Bemesting Akkerbouw van de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) in De Schakel in Nijkerk op 28 november jl. stond centraal wat de maatschappelijke uitdagingen betekenen voor bodembeheer en bemesting in de akkerbouw. Hierbij gaat het om kringlopen sluiten, duurzaam bodembeheer, verminderen van broeikasgasemissies, koolstofopslag en grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.