Samenstelling organische meststoffen

In Tabel 8.1 is de mediane of de gemiddelde samenstelling van verschillende soorten organische mest weergegeven. Hierbij moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt:

  • Het gebruik van organische meststoffen is via een aantal wetten en besluiten (o.a. Meststoffenwet en BGM) aan wettelijke regels gebonden.
  • Ga voor de berekening van de nutriĆ«ntengiften uit van de gemeten gehalten in de betreffende mestpartij. De werkelijke gehalten kunnen sterk afwijken van de in de tabel vermelde gehalten. Dit hangt o.a. samen met verschillen in rantsoenen, watergebruik, productiewijze en mate van menging. Maak gebruik van goed gemixte mest en laat deze van tevoren analyseren.
  • Het is mogelijk dat de weergegeven gehalten regelmatig worden bijgesteld.

Klik op de tabellen om deze te vergroten

Tabel 8.1 corr.jpg
Tabel 8.1A mestsamenstelling.jpg

Samenstelling van mestscheidingsproducten

De samenstelling van de dikke en dunne fractie na mestscheiding hangt naast de samenstelling van de ingaande mest die wordt gescheiden, af van scheidingsmethode. Er zijn relatief eenvoudige scheidingsmethoden (zeef, schroefpers, zeefband, centrifuge), die al dan kunnen worden gevolgd door complexe methoden (ultrafiltratie, omgekeerde osmose). Elke methode geeft een bepaald scheidingsrendement. Dit rendement bepaalt in welke mate een element in de ingaande mest uiteindelijk in de dikke fractie terechtkomt. In de praktijk is er een grote bandbreedte in scheidingsrendementen die behaald worden en daardoor ook in de samenstelling van de dikke en dunne fracties. Het scheidingsrendement voor fosfaat varieert bij eenvoudige methoden van 30% tot 60%. Bij een hierop volgende complexere methode van scheiden, loopt het scheidingsrendement voor fosfaat op tot 90-100%, afhankelijk van de methode.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Tabel8.1B.jpg

Overige producten / reststromen

  • Betafert en Top Soil Terrafert
    Voor de samenstelling van Betafert en Top Soil Terrafert: zie teelthandleiding suikerbieten, hoofdstuk stikstofbemesting, tabel 4.3.2 op de website van het IRS.