Afbraak van bodem-organische stof

De afbraaksnelheid van bodem-organische stof varieert van ca. 1 tot 5% per jaar en hangt af van de aard van de organische stof, de grondsoort, het lutumgehalte, de hoogte van het organische-stofgehalte, de C/N-verhouding, de ouderdom van de organische stof, de ontwateringstoestand van het perceel en de pH van de grond. Binnenkort worden hier tabellen opgenomen met de jaarlijkse afbraak van de hoeveelheid organische stof in de bodem in kg/ha voor verschillende grondsoorten en bodemkenmerken. Op basis van de resultaten van de bodemvruchtbaarheidsanalyse kan dan in de tabellen worden afgelezen hoe groot de afbraak is. Voorlopig kan voor het opstellen van de organische-stofbalans worden uitgegaan van een gemiddelde afbraak op bouwland van 2000 kg organische stof per ha per jaar.