Stikstofbemestingsrichtlijn suikerbieten

De stikstofbemestingsrichtlijn voor suikerbieten luidt:

200 - 1,7 * Nmin (0-60)

Opmerkingen

  1. De stikstofbemestingsrichtlijn is gericht op het bereiken van een zo optimaal mogelijk financieel resultaat, waarbij rekening is gehouden met zowel de opbrengst en kwaliteit van de bieten als de kosten van de stikstofmeststoffen.
  2. Op dal- en veengronden is de voorspellende waarde van de Nmin voorraad gering. Het advies is daarom om op deze gronden in ieder geval niet meer te geven dan 150 kg N/ha.
  3. In verband met zoutschade wordt geadviseerd vóór het zaaien niet meer dan 120 kg N/ha te geven. Wanneer de adviesgift hoger is, kan het resterende deel na opkomst (4-6 blaadjes) worden gegeven.
  4. Voor een Nmin-voorraad hoger dan 100 kg N/ha gelden de volgende richtlijnen:
Nminvoorraad (kg/ha) Toe te dienen gift (kg N/ha)
100 < Nmin < 140 30
Nmin > 140 0

5. Voor de N-nawerking van groenbemesters en oogstresten wordt verwezen naar de pagina N-korting na onderwerken groenbemesters en oogstresten.

Richtlijn voor rijenbemesting

Bij toediening van de stikstof als rijenbemesting kan worden volstaan met 85% van volveldsgift.

Werkwijze:

  • Bereken de stikstofgift volgens de richtlijn hierboven (voor volvelds bemesting).
  • Corrigeer de gift zonodig voor de N-nawerking uit ondergewerkte groenbemesters en oogstresten.
  • Neem van de aldus bepaalde stikstofgift 85%.

Opmerkingen

  1. Als de beworteling van de bieten wordt beperkt door bijvoorbeeld een slechte bodemstructuur, aanwezigheid van bietencystenaaltjes en/of een te lage pH en op grond hiervan de berekende volvelds gift volgens de richtlijn wordt verhoogd (met bijvoorbeeld 25 kg N per ha), kan men door rijentoediening 70% van deze volveldsgift aanhouden.

  2. Met name op zand- en dalgrond wordt vaak dierlijke mest toegepast vóór de bietenteelt. Een eventuele aanvullende gift met kunstmeststikstof kan dan nog in de rij worden gegeven. De korting is dan alleen van toepassing op de kunstmestgift. Bereken in dit geval de stikstofgift volgens de richtlijn voor volvelds bemesting en corrigeer deze zonodig voor de N-nawerking uit groenbemesters en oogstresten. Trek hier de geschatte hoeveelheid werkzame stikstof uit de dierlijke-mestgift vanaf. Op de stikstofgift die dan resteert, kan de korting worden toegepast.