Stikstofbijmestsysteem Aardappel

Algemene informatie over stikstofbijmestsystemen wordt hier gegeven.

N-opnamecurve

2.11.2_Aardappel.jpg
Opmerkingen en uitgangspunten NBS-bodem aardappel

  • De N-opname is gebaseerd op een knolopbrengst van 50 ton per ha voor consumptie-aardappelen en 45 ton per ha voor zetmeelaardappelen. Voor een hogere of lagere opbrengst kan de N-opname naar rato worden aangepast.
  • De 1e bemonstering vindt plaats 3-4 weken na opkomst: 0-30 cm op zandgrond en 0-60 cm op kleigrond.
  • De buffer bedraagt 80 kg N per ha voor kleigrond en 60 kg N per ha voor zandgrond. Wanneer meerdere keren wordt bemonsterd, kan in de loop van het groeiseizoen de buffer worden verlaagd met circa 10 kg N per ha per twee weken.
  • Wat betreft de bijdrage van mineralisatie kan worden gerekend met 1 (±0,2) kg N per ha per dag tot 1 augustus voor consumptieaardappelen en tot 15 augustus voor fabrieks-aardappelen.
  • Op basis van vroegheid van het ras kan een correctie worden ingevoerd, namelijk een korting van 5 kg N per ha per 0,5 punt vroegheidsverschil voor rassen met een vroegrijpheidscijfer lager dan 6,5 (consumptieaardappelen) of 4,5 (fabrieksaardappelen).