Gewasgericht advies op basis van K-CaCl2, CEC en K-CEC

De kalitoestand van de bodem wordt vastgesteld met de drie bodemparameters K-CaCl2, CEC en K‑CEC (de kaliumbezetting van het CEC). De combinatie van deze drie parameters geeft voor alle grondsoorten informatie over de beschikbaarheid en het gedrag van kalium in de bodem. Hierdoor vervalt het onderscheid naar grondsoort, dat bij waardering op basis van het kaligetal wel wordt gemaakt. Dit geldt zowel voor het bodemadvies kali als het gewasadvies. Zie verdere toelichting bij het: Bodemgericht advies kali.

Bij de uiteindelijke bemesting gaat het erom dat aan zowel het bodem- als het gewasgerichte advies wordt voldaan. Neem daartoe de volgende stappen:

  1. Bepaal het gewasgerichte advies van de afzonderlijke gewassen in de gewasrotatie op het perceel en bereken vervolgens hoeveel kali bij opvolging van het advies op rotatieniveau wordt aangevoerd.
  2. Indien de aanvoer op rotatieniveau volgens het gewasgerichte advies lager is dan volgens het bodemgerichte advies (dat geldt op rotatieniveau), dient laatstgenoemde te worden gevolgd. De extra kali (boven op het gewasgerichte advies) kan dan het beste aan de meest kalibehoeftige gewassen binnen de rotatie worden gegeven.

In de tabellen 4.12 t/m 4.15 worden de gewasadviesgiften kali vermeld, afhankelijk van de kalitoestand van de bodem op basis van K-CaCl2, CEC en K‑CEC. De gewassen zijn ingedeeld naar kalibehoefte in vijf gewasgroepen. De indeling in gewasgroepen is weergegeven in tabel 4.11.
Bij het advies op basis van K-getal zijn er gewasgroepenindelingen per grondsoort. Bij het advies op basis van K-CaCl2, CEC en K‑CEC is er één indeling voor alle grondsoorten. Die gewasgroepenindeling is opnieuw gemaakt en herzien, op basis van kali-opname en -afvoer door het gewas en het effect van kalibemesting op kwaliteit.
De gewasgroepenindeling is voorlopig en zal worden aangepast op basis van nieuwe onderzoeksinformatie of nieuwe inzichten. De CBAV houdt zich aanbevolen voor opmerkingen of ervaringen van anderen, die het kali-advies verder kunnen verbeteren.

Tabel 4.11.jpg

Tabel 4.12.jpg

Tabel 4.13.jpg

Tabel 4.14.jpg

Tabel 4.15.jpg

Tabel 4.16.jpg