Aaltjesbeheersingsplan

Het aaltjesbeheersingsplan is een uitgewerkt plan om de besmetting met aaltjes op perceels- en/of bedrijfsniveau zodanig te beheersen dat opbrengst en kwaliteit van de te telen gewassen niet in het geding komen.

Hiervoor is het belangrijk de historie van teelten van een perceel te kennen. Samen met een recent aaltjesmonster kunnen problemen geanalyseerd en een strategie  van vruchtwisseling bepaald worden. Elk aaltje heeft z’n eigen waardgewassen waarop hij meer of mindere kan vermeerderen en of en in welke mate het schadelijk is voor een gewas. 

Op steeds meer bedrijven en percelen spelen problemen met aaltjes. Opbrengst en kwaliteit worden bedreigd. Zo kunnen bijna alle aardappelrassen aangetast worden door Meloidogyne chitwoodi of M. fallax, waardoor afkeuring volgt. Dit geldt ook voor peen en schorseneren. Bij het voorkomen van quarantaine organismen zoals M.chitwoodi kunnen geen vermeerderingsgewassen meer geteeld worden. Problemen worden niet altijd als zodanig onderkend. Zo ontwikkelen aardappelen zich regelmatig slechter en sterven vervroegd af als gevolg van Pratylenchus Penetrans terwijl telers denken dat dit veroorzaakt wordt door een te krappe bemesting met stikstof. Dit aaltje wordt door de meeste gewassen en groenbemesters sterk vermeerderd en is daardoor moeilijk te reduceren. Bij aardappelen worden steeds meer standaard granulaten gebruikt in de hoop geen problemen met aaltjes te krijgen. Een goed doordacht aaltjesbeheersingsplan kan soms veel leed voorkomen en opbrengst verhogend werken. Gewaskeuze, vruchtopvolging en keuze van groenbemesters zijn hierin essentieel. E.e.a. hangt daarom sterk samen met een goed vruchtwisselingsplan.

Er is veel kennis over aaltjes beschikbaar, echter nog niet over alle aaltjessoorten. Het aaltjesschema geeft een volledig overzicht van gewassen, vermeerdering en kans op schade van alle akkerbouw- en groentegewassen en groenbemesters. De resultaten in de tabel zijn gebaseerd op onderzoek door de WUR. Op deze site is ook een bedrijfsspecifiek schema met eigen teelten en voorkomende aaltjes te maken. Verder staat er veel info over de meeste aaltjes met een bestrijdingsadvies. Met het programma Nemadecide zijn voorspellingen te maken over de ontwikkeling van aantallen aaltjes over meerdere jaren en diverse gewassen. Specifiek voor het witte bietencystenaaltje kan ook de IRS site geraadpleegd worden. Op www.kennisakker.nl is ook veel informatie te vinden over diverse aaltjes en aaltjesbestrijding te vinden.