Nieuws

Actualisatie fosfaat-, stikstof- en organische-stofbalansen akkerbouw- en vollegronds-groentenbedrijven*

Gepubliceerd op
10 augustus 2018

Wageningen UR heeft in opdracht van de Bedrijfsorganisatie Akkerbouw geïnventariseerd welke typen bedrijven bij de huidige gebruiksnormen en gewasopbrengsten lagere balansoverschotten realiseren dan de stikstof- en fosfaatoverschotten waarvan indertijd bij het vaststellen van de gebruiksnormen is uitgegaan.