Plaatsspecifieke bemesting

Onder plaatsspecifieke bemesting valt:

  • Rijenbemesting
  • Plantgatbemesting
  • Precisiebemesting met sensoren op de trekker of op het werktuig
  • Precisiebemesting met remote sensing via satellieten

Daarnaast komen er steeds meer diensten op de markt om de verschillen in de bodem in kaart te brengen, diensten voor gedetailleerde bodembemonstering, sensoren om het bodemvochtverloop continue te volgen en sensoren voor opbrengstmeting. Deze diensten gebruikt kunnen worden als instrument voor precisiebemesting.

Effect van precisiebemesting met stikstof op opbrengst en kwaliteit

Vanuit het onderzoek is de afgelopen jaren gekeken naar:

Rijenbemesting in mais

Rijenbemesting met kunstmest in mais wordt op grote schaal in de praktijk toegepast. Rijenbemesting met drijfmest blijkt net zo effectief te zijn als rijenbemesting met kunstmest. Aanvankelijk werd de rijenbemesting tegelijk met het zaaien uitgevoerd (in één werkgang), maar met ondersteuning van RTK-GPS is het nu mogelijk om dat in twee aparte werkgangen te doen, wat praktisch beter uitvoerbaar is. De mest wordt daarbij gedoseerd in rijen op die plaats waar later wordt gezaaid of gepoot. Op deze wijze kan drijfmest maximaal worden benut en hoeft niet te worden vervangen door kunstmest als men rijenbemesting wil toepassen.

Rijenbemesting in aardappel

In het verleden is al veel onderzoek gedaan aan rijenbemesting met stikstof en fosfaat. De resultaten daarvan waren wisselend, afhankelijk van de weers- en bodemomstandigheden.

Notitie rijenbemesting bij aardappelen en zaaiuien
Rijenbemesting: kansen, nieuwe producten en technieken

In een proef op Zuidwestelijk zeeklei gaven breedwerpige bemesting met KAS of toediening van Urean in de rij dezelfde resultaten. Er was geen verschil in groei van het gewas, in tijdstip van afsterven, in opbrengst en kwaliteit. In deze proef kon niet bespaard worden op stikstof door stikstof in de vorm van Urean toe te passen in de rij.

Rijenbemesting in aardappelen, rijenbemesting versus breedwerpig en perspectief van nieuwe meststoffen

N-bijmestsystemen aardappel

Verbetering van stikstofbenutting met nieuwe stikstofbijmestsystemen met de Yara N-sensor voor lichtreflectie is perspectiefvol maar nog in onderzoek.

Nieuwe bijmestsystemen en strategieen voor aardappel op zand en lossgrond - deskstudie
Nieuwe bijmestsystemen en strategieen voor aardappel op zand en lossgrond - ontwerp systemen

Nieuwe bijmestsystemen en strategieen voor aardappel op zand en lossgrond - resultaten proeven

Rijenbemesting in suikerbiet

Bij rijentoediening plaatst men de stikstof vijf à zes centimeter naast het zaad (aan één kant), op een diepte van ongeveer 5 centimeter. Vooral voor vloeibare meststoffen is dit met de huidige apparatuur technisch en praktisch goed uitvoerbaar.

Door de stikstof in de rij toe te passen, wordt de stikstof beter benut. Hierdoor kunt u gemid­deld ongeveer 15% stikstof besparen ten opzichte van volveldstoediening.

Lees meer hierover op de website van het IRS bij stikstofbemesting suikerbieten.

Wintertarwe

Variabele bemesting op basis van reflectiemetingen met een Yara N-sensor lijkt perspectiefvol maar is nog niet praktijkrijp.

In de software van de gewassensor van Yara is een module opgenomen voor plaatsspecifieke stikstof bijbemesting. Het principe is gebaseerd op: meting van een referentie plek met de sensor. Op deze plek wordt met de yara N-tester de N-behoefte van het gewas op die plek vastgesteld. Dit wordt ingevoerd in het sensorsysteem. Tevens wordt in het sensor systeem de variatie van de gift binnen het perceel ingevoerd en op basis van de sensor variatie wordt de gift gevarieerd. Dit systeem is getest door Altic.

Eindrapport praktijkimplementatie Yara N-sensor

In het kader van MMM (Masterplan Mineralen Management) is door DLV een brochure uitgebracht over bemesting. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van technieken en toepassingen om de benutting van mineralen te verbeteren.

Brochure Kenniskorrels voor meer opbrengst met minder mineralen