Samenstelling organische meststoffen

In Tabel 8.1 is de mediane of de gemiddelde samenstelling van verschillende soorten organische mest weergegeven. Hierbij moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt:

  • Het gebruik van organische meststoffen is via een aantal wetten en besluiten (o.a. Meststoffenwet en BGM) aan wettelijke regels gebonden.
  • Ga voor de berekening van de nutriĆ«ntengiften uit van de gemeten gehalten in de betreffende mestpartij. De werkelijke gehalten kunnen sterk afwijken van de in de tabel vermelde gehalten. Dit hangt o.a. samen met verschillen in rantsoenen, watergebruik, productiewijze en mate van menging. Maak gebruik van goed gemixte mest en laat deze van tevoren analyseren.
  • Het is mogelijk dat de weergegeven gehalten regelmatig worden bijgesteld.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Tabel 8.1 corr.jpg