Nieuws

Overzicht effecten van bodemmaatregelen uit langjarig veldonderzoek opgesteld

Gepubliceerd op
14 september 2022

Binnen de landbouw is de vraag welke maatregelen bijdragen aan een duurzaam bodembeheer erg belangrijk. In de PPS Beter Bodembeheer is dan ook jarenlang onderzoek gedaan, in allerlei veldproeven, om te proberen die vraag te beantwoorden. Inmiddels zijn de resultaten uit dat onderzoek geanalyseerd en samengevat in een nieuw rapport.

Analyse van allerlei maatregelen meegenomen

In de analyse zijn verschillende typen maatregelen meegenomen zoals:

  • Gereduceerde grondbewerking
  • Organische stofaanvoer met organische mest of extra groencompost
  • Bemestingsmaatregelen in de vorm van steenmeel of de Ca/MG-methode

In het rapport ligt de focus op het effect van de maatregelen op de opbrengst, maar ook op andere bodemfuncties zoals koolstofvastlegging, waterregulatie- en zuivering, recycling van nutriënten en habitat voor biodiversiteit. Daarnaast is naar de praktische en economische toepasbaarheid van de maatregelen gekeken. Zo konden ook de afwentelingen tussen de verschillende aspecten in kaart worden gebracht.

IMG-20210803-WA0011.jpg

Goede resultaten

Wat blijkt? Veel van de getoetste maatregelen zorgen voor positieve effecten op één of meer bodemfuncties. Toepassing van NKG zorgt bijvoorbeeld niet voor verlies in opbrengst en lijkt te leiden tot minder stikstofverliezen en een rijker bodemleven. Slechts een klein deel van de maatregelen resulteert in negatieve effecten op bodemfuncties. Zo is toepassing van groencompost positief voor de opbrengst en koolstofvastlegging, maar geeft het wel meer risico op stikstofuitspoeling.

Voor toepassing van de kansrijke maatregelen, die vandaag de dag nog weinig toegepast worden, is extra onderzoek nodig om de knelpunten zoals kosten (bij chitine en anaerobe grondontsmetting), beschikbaarheid (bij groencompost en chitine) en kennis en ervaring (bij NKG) op te lossen. Dit kan betekenen dat ondersteuning vanuit zowel beleid als maatschappij nodig is om de toepassing van deze maatregelen ook echt in de praktijk te realiseren.

Rapport

Lees het volledige rapport:

Meer publicaties vanuit dit project

Publicaties - Lange termijn systeemproeven.

Contact

Isabella Selin Norén